ظروف سه لایه هایمپک (ترموفورمینگ)

لیوان هایمپک ۵۰۰ سی سی

لیوان سه لایه هایمپک 500 سی سی

کاسه فانتزی ۲۰۰ سی سی

کاسه (فانتزی) سه لایه هایمپک 200 سی سی

کاسه گرد ۳۰۰ سی سی

کاسه (گرد) سه لایه هایمپک 300 سی سی