توپ بیدلایر

کد محصول: bidlayer دسته :

توپ بیدلایر در صنعت آبکاری برای پوشش دادن روی مایع آبکاری برای بخار نشدن گازهای سمی استفاده می گردد .

توپ بیدلایر در صنعت آبکاری برای پوشش دادن روی مایع آبکاری برای بخار نشدن گازهای سمی استفاده می گردد .

……………………………..

……………………….