تولید

توضیحات کلی

شرکت با داشتن انواع دستگاه های تزریق ،در راستای تولید ملی طرح مشارکت با مشتریانی که

قالب تزریق دارند را در برنامه خود دارد .برای اطلاع بیشتر لطفا با شرکت تماس حاصل فرمایید .